Giao dịch Kim loại

tick

Giao dịch Kim loại với Đòn bẩy 100:1

tick

Giao dịch Hợp đồng Vàng 10 Ounce và 100 Ounce

tick

Phòng ngừa Rủi ro Biến động Thị trường

Giao dịch Kim loại

tick

Giao dịch Kim loại với Đòn bẩy 100:1

tick

Giao dịch Hợp đồng Vàng 10 Ounce và 100 Ounce

tick

Phòng ngừa Rủi ro Biến động Thị trường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KIM LOẠI CHO TÀI KHOẢN STANDARD

KIM LOẠI

Gold

BIỂU TƯỢNG
XAU/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
0.38

KÝ QUỸ (ESMA)
5%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Silver

BIỂU TƯỢNG
XAG/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
0.032

KÝ QUỸ (ESMA)
10%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồngE
5000

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Palladium

BIỂU TƯỢNG
XPD/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
9.19

KÝ QUỸ (ESMA)
10%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Platinum

BIỂU TƯỢNG
XPT/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
3.54

KÝ QUỸ (ESMA)
10%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KIM LOẠI CHO TÀI KHOẢN PRO

KIM LOẠI

Gold

BIỂU TƯỢNG
XAU/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
0.28

KÝ QUỸ (ESMA)
1.00%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Silver

BIỂU TƯỢNG
XAG/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
0.022

KÝ QUỸ (ESMA)
1.00%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
5000

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Palladium

BIỂU TƯỢNG
XPD/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
8.69

KÝ QUỸ (ESMA)
5.00%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Platinum

BIỂU TƯỢNG
XPT/USD

CHÊNH LỆCH (Trung Bình Theo Ngày)
3.04

KÝ QUỸ (ESMA)
5.00%

Quy mô TỐI THIỂU/TỐI ĐA
0.01/20

Quy mô Hợp đồng
100

Giờ Giao dịch (GMT+3)
01:01-23:59

Zenfinex