Giao dịch Chỉ số Chứng khoán

tick

Mua và Bán Các Chỉ số Chứng khoán Chính Toàn cầu

tick

Giao dịch với Đòn bẩy Đa dạng

tick

Không Hạn chế Giao dịch đối với Chiến lược

Giao dịch Chỉ số Chứng khoán

tick

Mua và Bán Các Chỉ số Chứng khoán Chính Toàn cầu

tick

Giao dịch với Đòn bẩy Đa dạng

tick

Không Hạn chế Giao dịch đối với Chiến lược

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

CHỈ SỐ

Australia 200 Index

BIỂU TƯỢNG

AUS200XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Monday open 09:50 to Saturday close 07:00 Sydney Time during US daylight saving time), 24 hours (Monday open 09:50 to Saturday close 08:00 Sydney Time during non-US daylight saving time)

EU STOCKS 50 INDEX

BIỂU TƯỢNG

EU50XX

CHÊNH LỆCH

2.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

08:00 – 22:00 CET

France 40 INDEX

BIỂU TƯỢNG

FRA40XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Monday open 00:00, Friday close
22:15 CET)

Germany 30 INDEX

BIỂU TƯỢNG

DE30XX

CHÊNH LỆCH

1.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Monday open 00:00, Friday close 22:15 CET)

Japan 225 INDEX

BIỂU TƯỢNG

JP225XX

CHÊNH LỆCH

7 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 25,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours. (Sundays open 17:00 ET-1, Fridays close 16:00 ET-1)

Hong Kong 50 INDEX

BIỂU TƯỢNG

HK50XX

CHÊNH LỆCH

8 points

KÝ QUỸ

10%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 2,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Monday open 00:00, Friday close 22:15 CET)

Spain 35 INDEX

BIỂU TƯỢNG

ES35XX

CHÊNH LỆCH

5.2 points

KÝ QUỸ

10%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 500

GIỜ GIAO DỊCH

08:45 – 16:50 CET

FTSE 100 INDEX

BIỂU TƯỢNG

UK100XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours (Sunday open 23:00, Friday close
21:15, London Time)

S&P 500 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US500XX

CHÊNH LỆCH

0.6 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 5,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours, with breaks from 15:15 to 15:30 and 16:15 to 17:00 ET-1. (Sunday open 17:00 and Friday close 16:00 ET-1).

Nasdaq 100 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US100XX

CHÊNH LỆCH

2 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 25,00

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours, with breaks from 15:15 to 15:30 and 16:15 to 17:00 ET-1. (Sunday open 17:00 andFriday close 16:00 ET-1).

Dow Jones 30 INDEX

BIỂU TƯỢNG

US30XX

CHÊNH LỆCH

2.5 points

KÝ QUỸ

5%

QUY MÔ TỐI THIỂU/TỐI ĐA

1 / 1,000

GIỜ GIAO DỊCH

24 hours, with breaks from 15:15 to 15:30 and 16:15 to 17:00 ET-1. (Sunday open 17:00 and Friday close 16:00 ET-1).

Zenfinex