Giao dịch Hàng hóa

tick

Giao dịch Dầu với Yêu cầu Ký quỹ Thấp

tick

Đòn bẩy Đa dạng trên Các loại Hàng hóa

tick

Chiến lược Phòng ngừa được Chấp nhận

arrow

Giao dịch Hàng hóa

tick

Giao dịch Dầu với Yêu cầu Ký quỹ Thấp

tick

Đòn bẩy Đa dạng trên Các loại Hàng hóa

tick

Chiến lược Phòng ngừa được Chấp nhận

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀI KHOẢN MINI

THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ

WTI Oil CFD

BIỂU TƯỢNG
USOIL

CHÊNH LỆCH (TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY)
0.05

KÝ QUỸ (ESMA)
10.00%

GIỜ GIAO DỊCH GMT +3
01:01-23:59

Brent Oil CFD

BIỂU TƯỢNG
UKOIL

CHÊNH LỆCH (TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY)
0.05

KÝ QUỸ (ESMA)
10.00%

GIỜ GIAO DỊCH GMT +3
03:01-23:59

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀI KHOẢN PRO

THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ

WTI Oil CFD

BIỂU TƯỢNG
USOIL

CHÊNH LỆCH (TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY)
0.05

KÝ QUỸ (ESMA)
2.00%

GIỜ GIAO DỊCH GMT +3
01:01-23:59

Brent Oil CFD

BIỂU TƯỢNG
UKOIL

CHÊNH LỆCH (TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY)
0.05

KÝ QUỸ (ESMA)
2.00%

GIỜ GIAO DỊCH GMT +3
03:01-23:59

Zenfinex